Blog Boeddha

GRUB

De gedachte.

Het is binnenkort Kerstmorgen. Voor u is het, naar ik veronderstel de dag, waarop Jezus van Nazareth, de Christus, geboren is; u moet er zeker aan denken, dat Hij gezonden was om zonden kwijt te schelden; voor u is hij de grote Bemiddelaar tussen u en uw God. Gij schijnt u immers tot Jezus te richten als tot een bemiddelaar tussen u en uw God, die u schijnt te beschouwen als een strenge, soms toornige God, die ergens ver weg in een plaats, die hemel genoemd wordt, troont. Waar dat zou moeten zijn, weet ik niet, behalve dan in het bewustzijn van den mens. U denkt God alleen te kunnen bereiken door middel van zijn minder strenge en meer liefdevolle Zoon, de groten, edele Ene, die wij allen de Gezegende noemen en wiens komst op aarde op deze dag herdacht wordt. Voor ons betekent deze dag meer; voor ons betekent deze dag niet alleen de komst van Jezus, de Christus in deze wereld, maar deze geboorte staat ook voor de geboorte van de Christus in ieder menselijk bewustzijn. Deze Kerstdag betekent de geboorte van de grote Meester en Leraar, de grote Verlosser, die de mensheid van de boeien en beperkingen der materie bevrijd heeft. Volgens onze opvatting is deze verheven ziel op aarde gekomen om ons duidelijker de weg te wijzen naar de ware God, de Almachtige,Alomtegenwoordige, Alwetende; om ons bij te brengen, dat God alle Goedheid, alle Wijsheid, alle Waarheid, alles in alles is. Deze grote Meester, die op deze dag op aarde kwam, was gezonden om ons duidelijker te laten begrijpen, dat God niet alleen buiten ons, maar in ons is; dat Hij nooit van ons, noch van enig andere van Zijn scheppingen gescheiden kan zijn, dat Hij altijd een rechtvaardig en liefderijke God is, dat Hij alle dingen is, alle dingen kent, alles weet en alle Waarheid Zelve is. Al bezat ik het inzicht van alle mensen, dan zou ik nog niet in staat wezen om ook maar enigermate in woorden uit te drukken, wat deze Heilige Geboorte voor ons betekent. Wij zijn er ten volle van overtuigd en hopen, dat U het met ons zult inzien, dat deze grote Meester en Leeraar tot ons gekomen is, opdat wij een duidelijker begrip van het leven hier op aarde zouden krijgen, opdat we zouden leren beseffen, dat alle sterfelijke begrenzingen door mensen gemaakt zijn en dat ze op geen andere wijze uit te leggen zijn. Wij geloven, dat deze grootste aller leraren gekomen is om aan te tonen, dat de Christus in Hem, door welke Hij zijn machtige werken volbracht, dezelfde Christus is, die in u, in mij en in het hele mensdom leven dat we door zijn lessen in toepassing te brengen, alle werken, die Hij deed en nog grotere kunnen doen. Wij geloven, dat Jezus op aarde kwam om ons duidelijker te laten zien, dat God de grote en enige Oorzaak aller dingen is, dat God alles is.

 

Misschien hebt u horen vertellen, dat wij geloven, dat Jezus zijn eerste lessen bij de Meesters van het Oosten heeft ontvangen. Misschien geloven sommigen van ons dat werkelijk, we zullen dat in het midden laten. Doet het er iets toe, of het tot hem gekomen is door hen of als een directe openbaring van God, de enige bron, waar alle dingen in werkelijkheid bestaan? Want wanneer een idee, aan de goddelijke Geest ontsproten, door een mens ontvangen is en uitgezonden wordt door het gesproken woord, kan dan niet iemand anders, ja iedereen, ook met die gedachte in het Universele in aanraking komen? Omdat een mens die idee opgevangen en uitgezonden heeft, volgt daaruit nog niet, dat zij zijn speciaal bezit is. Als hij haar tot zijn eigendom wilde maken en voor zich behouden zou, hoe zou hij dan kunnen hopen meer te ontvangen? Om meer te kunnen ontvangen, moeten wij weggeven, wat wij al ontvangen hebben. Als we dat, wat we ontvangen hebben voor ons zelf houden, zal een stilstand daarvan het gevolg wezen en wij zullen zijn als het rad, dat uit het water kracht te voorschijn roept en dat plotseling willekeurig het water, dat het gebruikt, begint achter te houden. Door dit onbenutte water zal het al gauw tot stilstand gedwongen worden. Slechts wanneer het water vrij er doorheen stromen kan, geeft het het rad de mogelijkheid om electrische kracht te doen ontstaan. Zo gaat het ook met de mens. Wanneer hij met de ideeën Gods in aanraking komt, moet hij ze verder geven om er zelf profijt van te hebben. En hij moet allen anderen toestaan hetzelfde te doen, opdat zij kunnen groeien en zich ontwikkelen zoals hij.

 

Ik persoonlijk ben van opvatting, dat Jezus alles als directe openbaring van God ontvangen heeft, zoals het ongetwijfeld ook het geval was met onze grote leraren. Want zijn alle dingen nietwaar van God en kunnen niet alle menselijke wezens dat volbrengen, waartoe één van hen in staat is? Wij geloven, dat u tot de overtuiging komen zult, dat God ten allen tijde bereid is zich aan ieder mens te openbaren, zoals Hij zich aan Jezus en anderen geopenbaard heeft. Al, wat wij daarvoor te doen hebben, is bereid te zijn het Hem te laten doen. Wij geloven in alle oprechtheid, dat wij allen gelijk geschapen zijn, dat alle mensen één zijn en dat de grote werken, die Jezus deed, door een ieder gedaan kunnen en zullen worden. U zult zien, dat er niets geheimzinnigs is aan deze werken, de geheimzinnigheid is alleen gelegen in de menselijke opvatting ervan.Wij beseffen ten volle, dat u met min of meer sceptische gedachten tot ons gekomen bent. Wij vertrouwen echter, dat u bij ons zult blijven, tot u ons ziet, zoals wij in werkelijkheid zijn.Wat ons werk en de bereikte resultaten betreft, we laten het geheel aan u over om ze naar goeddunken aan te nemen of af te wijzen.

 

Onze werken

Wij zijn GRUB, hoewel wij alle andere namen kunnen gebruiken om te verklaren wie wij zijn. Wij zijn Bert, die dagelijks pijn heeft en anderen helpt, wij zijn Scott, die kampt met kanker en genezing zoekt en wij zijn iedereen die zoekende is of wie heeft gevonden. Onze naam zegt dus niet zoveel, maar om ‘’echt’’ te worden in deze wereld, hebben wij een naam gegeven aan ons streven.

 

GRUB is in het Engels een verzameling van woorden, die samen het woord GRUB vormen, wat zoveel betekend als: Vreten! GRUB staat voor:

 

Good

Regional

Untreated

Biblical

 

Ik zal deze begrippen voor het gemak even doornemen.

 

Good: is goed! Zowel goed in gevoel en aanpak, als in het eten wat we bereiden. Met goed bedoelen wij universeel goed! Een goede manier van doen, die wij in alles laten doorschemeren!

 

Regional: Is regionaal of plaatselijk. Mensen zijn vaak geneigd om uit het oog te verliezen dat de plaats waar wij leven verzorgd moet worden. We geven vaak wel aan plaatsen ver weg, maar vergeten daarin onze ‘eigen aarde’ te voedden. Met Regional bedoelen wij dat we vooral plaatselijk aan de slag willen gaan.

 

Untreated: Ongemoeid, dus we zweren allerlei processen af om groenten langer te laten liggen in een supermarkt. En we hoeven ook geen groenten die aangepast zijn om een bepaald soort kever te kunnen weerstaan. De natuur heeft in al haar eenvoud een complex web gesponnen, en wij willen daar niets van afdoen.

 

Biblical: Bijbels, als in door een goede leer voortgekomen. Dat wil echter niet zeggen dat wij Christelijk zijn. We zijn ook niet Moslim, Joods of wat dan ook. Wij zijn wij. En in onze Wij mag iedereen zijn wie diegene is. Met Bijbels bedoelen wij dat onze Goddelijke afkomst niet vergeten is. Wij zien hoe de wereld in elkaar steekt en gaan mee in de seizoenen.

 

 

Wat wil GRUB?

 

Grub wil graag, als collectief maar ook alleen, een verschil maken in de wereld. Door mensen om ons heen te verzamelen die misschien niet hetzelfde als ons denken, maar die ook het nut inzien van onbaatzuchtig geven.

 

GRUB zal daarom dorpen gaan bouwen, waar wij onze eigen groenten en fruit zullen verbouwen. Dit zullen de dorpen zijn, waar mensen met honger naartoe zullen trekken en bij ons kunnen schuilen. Wij noemen hen de hulpbehoeftigen. Maar, omdat wij allen aan elkaar verbonden zijn, zijn wij, als GRUB even hulp behoeftig. Wij geven eten en wij geven raad en daad, waar nodig. Wij zullen een plaats zijn waar mensen zonder thuis kunnen komen. Wij zijn de broers en zussen van de mensheid, we komen niet samen omdat we een gedeelde religie hebben, of omdat we willlen verdienen aan onze broers en zussen, maar omdat wij willen bewegen naar een hoger bewustzijn.

 

In deze kleine samenleving, waar men in kan bewegen op een eigen tempo, en ook kan verlaten wanneer dat wordt gevoeld door diegene (Wij zijn absoluut geen sekte en willen ook absoluut niet laten overkomen dat er drang of dwang zit in onze boodschap!), zal het zaad geplant worden.

 

Genezers, mensen met gaven, muzikanten en vrije geesten zullen samenkomen om deze dorpen uit te bouwen tot steden. Waar mensen rust komen ervaren, de natuur zien, voelen, proeven. Waar mensen komen om thuis te zijn.

 

Voor nu, is dat wat GRUB is.

 

Op dit moment houden wij daarom ook een promotie! Iedereen die GRUB een warm hart toebedeeld, is vrij om mee te doen. In mijn geval stel ik al mijn behandelingen open voor het publiek, gratis! Het enige wat ik vraag, is om een bijdrage (naar uw eigen draagkracht en inschatting) over te maken op een bankrekeningnummer, of door dit op te sturen. Het tweede wat ik aan u vraag is om GRUB bekend te maken, door deze informatie te delen op bijvoorbeeld FaceBook, maar ook in uw eigen kring. Als derde stel ik voor om vooral eigen kleine wonderen zelf te maken. Geef afgedankt speelgoed weg aan de armen, geef het overgebleven maal weg aan diegenen die het niet hebben. Help elkaar, heb elkaar lief en vergiftig uzelf niet met het ‘realisme’ van deze wereld. Er is niets realistisch aan hebzucht, machtsvertoon en niets willen delen.

Voor diegenen die mij nodig hebben, ik geef in de maanden November en December in onze praktijk, maar ook op afstand, healing door middel van ASA. Iets meer over AURA SCRUB ACTIVATIE, dit is een mengvorm van verschillende energetische technieken, zoals Reiki, Magnetiseren of andere energetische healing. Alleen, bij ASA is de energie onzijdig, noch goed of slecht, negatief noch positief, zodat je energetische behoefte altijd wordt vervuld. Het is een techniek met ECHTE power!

Enkele ervaringen:

 

Een héél warm gevoel. Alles stroomt goed door ! Echt unieke ervaring !! Super bedankt en alle respect.

 

De laaste weken waren echt slopend voor mij en mijn kinderen,(wij zitten namelijk in een dispuut over mijn Nederlandschap die verloren is gegaan en dat wij misschien wel terug moeten naar land van herkomst waar er echt geen toekomst meer voor ons is) dat begon zich te uiten in negativiteit en wij konden het echt niet meer met elkaar vinden.. ik wist ook niet hoe ik er mee om moest gaan. Sinds de healing, voel ik mij veel sterker en ook kalmer, de sfeer in huis is daardoor een heleboel verbeterd. Vanavond hebben wij voor het eerst in weken allemaal samen aan tafel gezeten en het was echt gezellig!!

In de liefde voor mijn broeders en zusters,
Michael

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>